Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

Το διαδίκτυο και οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τη μορφή του κόσμου μας – σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων. Η Ευρώπη πρέπει να ενστερνιστεί την ψηφιακή επανάσταση και να δημιουργήσει ψηφιακές ευκαιρίες για τα άτομα και τις επιχειρήσεις.

Επί του παρόντος, εξαιτίας των φραγμών που υπάρχουν στο διαδίκτυο, οι πολίτες στερούνται τη δυνατότητα πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες: μόνο το 15% κάνει αγορές μέσω διαδικτύου από άλλη χώρα της ΕΕ. Οι εταιρείες διαδικτύου και οι νεοφυείς επιχειρήσεις δεν μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες ανάπτυξης που προσφέρει το διαδίκτυο: μόνο το 7% των ΜΜΕ πραγματοποιούν διασυνοριακές πωλήσεις. Τέλος, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις δεν επωφελούνται πλήρως από τα ψηφιακά εργαλεία. Στόχος της ψηφιακής ενιαίας αγοράς είναι η άρση των ρυθμιστικών εμποδίων και τελικά η μετάβαση από 28 εθνικές αγορές σε μία. Μια πλήρως λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά θα μπορούσε να συνεισφέρει στην οικονομία μας περίπου 415 δισ. ευρώ ετησίως και να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας

Η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά περιλαμβάνει 16 βασικές δράσεις στο πλαίσιο

3 πυλώνων, τις οποίες θα υλοποιήσει η Επιτροπή έως το τέλος του 2016:

Πυλώνας I: Βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων

σε ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη

 

Προτεινόμενες δράσεις

 1. κανόνες για τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου
 2. επιβολή των κανόνων προστασίας των καταναλωτών με ταχύτερο και ενιαίο τρόπο,
 3. αποτελεσματικότερη και φθηνότερη αποστολή δεμάτων
 4. εξάλειψη του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού
 5. εντοπισμό πιθανών προβλημάτων ανταγωνισμού που επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου
 6. μια σύγχρονη, πιο ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησία
 7. επανεξέταση της οδηγίας για τη δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση
 8. μείωση του διοικητικού φόρτου που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εξαιτίας των διαφορετικών καθεστώτων ΦΠΑ

 

Πυλώνας II: δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και ισότιμων όρων ανταγωνισμού

για την εξάπλωση των ψηφιακών δικτύων και των καινοτόμων υπηρεσιών

Προτεινόμενες δράσεις

 1. μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών κανόνων της ΕΕ
 2. επανεξέταση του πλαισίου οπτικοακουστικών μέσων
 3. διεξοδική ανάλυση του ρόλου των διαδικτυακών πλατφορμών (μηχανών αναζήτησης, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικών καταστημάτων εφαρμογών, κ.λπ.) στην αγορά.
 4. ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στις ψηφιακές υπηρεσίες, κυρίως όσον αφορά τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων.
 5. πρόταση μιας εταιρικής σχέσης με τη βιομηχανία όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στον τομέα των τεχνολογιών, καθώς και λύσεις για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών δικτύων

 

Πυλώνας III: μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας

Προτεινόμενες δράσεις

 1. πρόταση «ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ελεύθερη ροή δεδομένων» με στόχο την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 2. καθορισμός προτεραιοτήτων όσον αφορά τα πρότυπα και τη διαλειτουργικότητα σε καίριους τομείς για την ψηφιακή ενιαία αγορά
 3. στήριξη μιας ψηφιακής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και ένα νέο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση προβλέπει τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, τη συνεργασία των διαφόρων εθνικών συστημάτων, καθώς και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων και των πολιτών να κοινοποιούν εφάπαξ τα δεδομένα τους στις δημόσιες αρχές.
Έγγραφα
Συνδέσεις

Γεωγραφικός αποκλεισμός (Geo-Blocking)

Υπάρχουν επιχειρήσεις που θέτουν εμπόδια και επιβάλλουν μονομερείς και αδικαιολόγητους περιορισμούς ή εφαρμόζουν διαφορετικούς όρους σε δυνητικούς πελάτες με βάση την εθνικότητα ή τον τόπο διαμονής τους. Τα μέτρα αυτά, που συνιστούν τον λεγόμενο γεωγραφικό αποκλεισμό (geo blocking), περιορίζουν άμεσα ή έμμεσα την πρόσβαση των καταναλωτών σε διασυνοριακές προσφορές, με αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές ορισμένων κρατών μελών ή πρόσβαση σε περιορισμένο εύρος προϊόντων, υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου, άρα λιγότερες ευκαιρίες για ορισμένους Ευρωπαίους καταναλωτές στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς.

Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη του γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακρίσεων λόγω ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας των καταναλωτών.

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

Το διαδίκτυο και οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τη μορφή του κόσμου μας – σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων. Η Ευρώπη πρέπει να ενστερνιστεί την ψηφιακή επανάσταση και να δημιουργήσει ψηφιακές ευκαιρίες για τα άτομα και τις επιχειρήσεις.

Επί του παρόντος, εξαιτίας των φραγμών που υπάρχουν στο διαδίκτυο, οι πολίτες στερούνται τη δυνατότητα πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες: μόνο το 15% κάνει αγορές μέσω διαδικτύου από άλλη χώρα της ΕΕ. Οι εταιρείες διαδικτύου και οι νεοφυείς επιχειρήσεις δεν μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες ανάπτυξης που προσφέρει το διαδίκτυο: μόνο το 7% των ΜΜΕ πραγματοποιούν διασυνοριακές πωλήσεις. Τέλος, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις δεν επωφελούνται πλήρως από τα ψηφιακά εργαλεία. Στόχος της ψηφιακής ενιαίας αγοράς είναι η άρση των ρυθμιστικών εμποδίων και τελικά η μετάβαση από 28 εθνικές αγορές σε μία. Μια πλήρως λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά θα μπορούσε να συνεισφέρει στην οικονομία μας περίπου 415 δισ. ευρώ ετησίως και να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας

Η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά περιλαμβάνει 16 βασικές δράσεις στο πλαίσιο

3 πυλώνων, τις οποίες θα υλοποιήσει η Επιτροπή έως το τέλος του 2016:

Πυλώνας I: Βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων

σε ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη

 

Προτεινόμενες δράσεις

 1. κανόνες για τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου
 2. επιβολή των κανόνων προστασίας των καταναλωτών με ταχύτερο και ενιαίο τρόπο,
 3. αποτελεσματικότερη και φθηνότερη αποστολή δεμάτων
 4. εξάλειψη του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού
 5. εντοπισμό πιθανών προβλημάτων ανταγωνισμού που επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου
 6. μια σύγχρονη, πιο ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησία
 7. επανεξέταση της οδηγίας για τη δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση
 8. μείωση του διοικητικού φόρτου που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εξαιτίας των διαφορετικών καθεστώτων ΦΠΑ

 

Πυλώνας II: δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και ισότιμων όρων ανταγωνισμού

για την εξάπλωση των ψηφιακών δικτύων και των καινοτόμων υπηρεσιών

Προτεινόμενες δράσεις

 1. μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών κανόνων της ΕΕ
 2. επανεξέταση του πλαισίου οπτικοακουστικών μέσων
 3. διεξοδική ανάλυση του ρόλου των διαδικτυακών πλατφορμών (μηχανών αναζήτησης, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικών καταστημάτων εφαρμογών, κ.λπ.) στην αγορά.
 4. ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στις ψηφιακές υπηρεσίες, κυρίως όσον αφορά τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων.
 5. πρόταση μιας εταιρικής σχέσης με τη βιομηχανία όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στον τομέα των τεχνολογιών, καθώς και λύσεις για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών δικτύων

 

Πυλώνας III: μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας

Προτεινόμενες δράσεις

 1. πρόταση «ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ελεύθερη ροή δεδομένων» με στόχο την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 2. καθορισμός προτεραιοτήτων όσον αφορά τα πρότυπα και τη διαλειτουργικότητα σε καίριους τομείς για την ψηφιακή ενιαία αγορά
 3. στήριξη μιας ψηφιακής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και ένα νέο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση προβλέπει τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, τη συνεργασία των διαφόρων εθνικών συστημάτων, καθώς και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων και των πολιτών να κοινοποιούν εφάπαξ τα δεδομένα τους στις δημόσιες αρχές.
Έγγραφα
Συνδέσεις
Γεωγραφικός αποκλεισμός

Γεωγραφικός αποκλεισμός (Geo-Blocking)

Υπάρχουν επιχειρήσεις που θέτουν εμπόδια και επιβάλλουν μονομερείς και αδικαιολόγητους περιορισμούς ή εφαρμόζουν διαφορετικούς όρους σε δυνητικούς πελάτες με βάση την εθνικότητα ή τον τόπο διαμονής τους. Τα μέτρα αυτά, που συνιστούν τον λεγόμενο γεωγραφικό αποκλεισμό (geo blocking), περιορίζουν άμεσα ή έμμεσα την πρόσβαση των καταναλωτών σε διασυνοριακές προσφορές, με αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές ορισμένων κρατών μελών ή πρόσβαση σε περιορισμένο εύρος προϊόντων, υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου, άρα λιγότερες ευκαιρίες για ορισμένους Ευρωπαίους καταναλωτές στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς.

Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη του γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακρίσεων λόγω ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας των καταναλωτών.

Περισσότερα Θέματα | More Topics