Δήλωση Προσβασιμότητας

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δεσμεύεται να καθιστά προσβάσιμους τους ιστότοπους που λειτουργεί και συντηρεί, σύμφωνα με τον ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α’184 23/09/2020), όπως ισχύει.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται και στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας (http://www.eccgreece.gr/).

Κατάσταση συμμόρφωσης:

O ιστότοπος http://www.eccgreece.gr/ συνάδει πλήρως με το πρότυπο ΕΝ 301 549 V3.2.1 (2021-03).

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε την 21/10/2022 και αναρτήθηκε την 18/11/2022. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση, με τη χρήση του Web Accessibility Evaluation Tool (WAVE).

Τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης στις 18/11/2022.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης του παρόντος ιστότοπου ή αίτηση για πληροφορίες που λείπουν. Η υποβολή αιτήματος γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: grammateia@synigoroskatanaloti.gr ή its@synigoroskatanaloti.gr. Επίσης εγγράφως, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα.
Ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει απάντηση μέσω του ίδιου καναλιού επικοινωνίας που επέλεξε και το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση που το αίτημα δεν απαντηθεί σύντομα ή δεν απαντηθεί ικανοποιητικά, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλλει αιτιολογημένες αντιρρήσεις.