Νομική Σημείωση

Η κατασκευή αυτής της ιστοσελίδας έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας αντιπροσωπεύουν τις απόψεις και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή/και του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EISMEA) ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επομένως δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Αυτή η ιστοσελίδα στοχεύει να βελτιώσει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών, καθώς και σχετικά με τις δραστηριότητες και τις διαμεσολαβητικές υπηρεσίες που προσφέρονται από το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή. Για τον σκοπό αυτό, ο παρών ιστότοπος περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους, για το περιεχόμενο των οποίων δεν ευθύνονται ούτε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος ούτε το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή.

Προσπαθούμε να διατηρούμε τις πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας πάντα ακριβείς και ενημερωμένες. Ωστόσο, εάν τυχόν εντοπιστούν σημαντικά σφάλματα και μας γνωστοποιηθούν καταλλήλως, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε το συντομότερο δυνατό.

Οποιαδήποτε συμβουλή από άλλο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή που προκύπτει από την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο είναι εντελώς χωρίς υποχρέωση. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνο για την πιθανή ανακρίβεια οποιασδήποτε συμβουλής παρέχεται από άλλο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή ή/και τρίτο μέρος.