Σκοπός και αρμοδιότητες

Σκοπός λειτουργίας του Δικτύου ΕΚΚ είναι:

  • Η παροχή πληροφοριών και συμβουλών σε καταναλωτές που προμηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να πραγματοποιούν συμφέρουσες και ασφαλείς συναλλαγές με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προστασίας καταναλωτή.

  • Η εναλλακτική (εξωδικαστική) επίλυση των διασυνοριακών καταναλωτικών διαφορών, δηλαδή διαφορών που έχουν ανακύψει από συναλλαγές των καταναλωτών με προμηθευτές σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, εκτός της χώρας διαμονής τους.

  • Η προώθηση των συμφερόντων των καταναλωτών και η διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας τους, μέσα από την επίτευξη των στόχων που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 εδ. δ(i) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/690.

  • Παραπομπή των καταναλωτών σε άλλα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες, εάν το Δίκτυο ΕΚΚ δεν έχει δυνατότητα παρέμβασης στο πρόβλημά τους.