Τομείς

Καταναλωτικά Αγαθά και Υπηρεσίες

Όταν αγοράζετε προϊόντα και υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, έχετε τα ίδια δικαιώματα καταναλωτή όσον αφορά:

  • Πληροφορίες για τις συμβάσεις
  • Τιμολόγηση και πληρωμές
  • ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας)
  • Αποστολή και παράδοση
  • Εγγυήσεις και επιστροφές

Εγγυήσεις προϊόντων

Υπάρχουν δύο θεσμικοί τύποι εγγυήσεων που ενσωματώνονται στην ευρωπαϊκή και εγχώρια νομοθεσία: Η εμπορική και η νόμιμη εγγύηση.

Με απλά λόγια, εμπορική εγγύηση είναι η δεσμευτική δήλωση του κατασκευαστή ή παραγωγού σχετικά με την κάλυψη ελαττωμάτων που μπορεί να εμφανίσει ένα αγαθό, εξαιρουμένων εκείνων που προκαλούνται από ακατάλληλη ή μη ενδεδειγμένη χρήση με βάση τις σχετικές οδηγίες που συνοδεύουν το αγαθό. Η διάρκεια της εμπορικής εγγύησης προσδιορίζεται ελεύθερα από τον κατασκευαστή, ο οποίος επιλέγει κάθε φορά και τα κατάλληλα κατά την κρίση του μέσα (επισκευή ή αντικατάσταση) για την επαναφορά του προϊόντος στην αρχική (λειτουργική) κατάσταση. Η εμπορική εγγύηση είναι μία προαιρετική παροχή του κατασκευαστή, η οποία μπορεί να χορηγείται δωρεάν ή με χρέωση του καταναλωτή.

Η νόμιμη εγγύηση, από την άλλη πλευρά, είναι υποχρεωτική από το νόμο, παρέχεται δωρεάν και αφορά στην ευθύνη του πωλητή (όχι του κατασκευαστή) να παραδίδει αγαθά που είναι εντελώς απαλλαγμένα από ελαττώματα ή/και από ελλείψεις ιδιοτήτων που έχουν συμφωνηθεί με τη σύμβαση πώλησης. Η επιλογή των διορθωτικών μέτρων (επισκευή ή αντικατάσταση) ανήκει στον καταναλωτή. Ωστόσο, καλό είναι να παρέχεται μια λογική αιτιολόγηση για ποιο λόγο η αντικατάσταση είναι προτιμότερη από την επισκευή. Η νόμιμη εγγύηση επιτρέπει ακόμα και την υπαναχώρηση του καταναλωτή από τη σύμβαση πώλησης σε ορισμένες περιπτώσεις και, ιδίως, όταν πρόκειται για εξόχως σημαντικό ελάττωμα ή/και όταν η επισκευή δεν εξυπηρετεί τον επιδιωκόμενο σκοπό.

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Οι καταναλωτές διαθέτουν από τον νόμο δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης (δηλαδή, επιστροφής ενός προϊόντος που αγόρασαν και πίστωσης των χρημάτων τους) από συμβάσεις πώλησης αγαθών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης (εάν πρόκειται για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών) ή από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων και υπό την προϋπόθεση ότι η υπαναχώρηση ασκείται από σύμβαση που έχει συναφθεί εξ αποστάσεως (μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου) ή εκτός εμπορικού καταστήματος.

Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης μπορεί να επεκτείνεται και πέραν των 14 ημερών, αν ο προμηθευτής δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή υπόδειγμα υπαναχώρησης ή όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον νόμο (δηλαδή, πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης).

Το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών βαρύνει τον καταναλωτή, εκτός εάν υφίσταται άλλη συμφωνία με τον έμπορο. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εξαιρείται σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ιδίως σε συμβάσεις προμήθειας αγαθών που (α) κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή και, άρα, είναι απολύτως εξατομικευμένα, (β) δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους υγιεινής, (γ) μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, (δ) αφορούν σφραγισμένες εγγραφές εικόνας-ήχου ή σφραγισμένο λογισμικό για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση,

Η υπαναχώρηση από συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί με τη φυσική παρουσία καταναλωτή-προμηθευτή εντός εμπορικού καταστήματος είναι δυνατή, μόνο εφόσον διαπιστώνεται ευθύνη του πωλητή στην παράδοση αγαθών με σοβαρά ελαττώματα ή με σοβαρές ελλείψεις συμφωνημένων ιδιοτήτων ή, ασχέτως ευθύνης του πωλητή, εάν το σχετικό δικαίωμα έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών ως όρος της σύμβασης πώλησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών στην ΕΕ (στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Δείτε περισσότερους τομείς

Ταξίδια

Τηλεπικοινωνίες