Υποβολή αναφοράς

Διαδικασία υποβολής αναφοράς

Η υποβολή της αναφοράς γίνεται ηλεκτρονικά, στο κεντρικό e-mail του Δικτύου ΕΚΚ: ECCNET-GR@ec.europa.eu. Προτείνεται η χρήση της τυποποιημένης φόρμας αναφοράς.

Για την επί της ουσίας διερεύνηση μιας αναφοράς, πρέπει να πληρούνται απαραιτήτως όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να γνωστοποιούνται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του καταναλωτή: Ονοματεπώνυμο (με λατινικούς χαρακτήρες), e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο.

 • Να γνωστοποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας της καταγγελλόμενης επιχείρησης: Επωνυμία, e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση.

 • Να επισυνάπτεσαι αποδεικτικό συναλλαγής με την καταγγελλόμενη επιχείρηση: Απόδειξη λιανικής πώλησης (προσοχή, όχι τιμολόγιο που αποδεικνύει την πώληση σε επαγγελματία), δελτίο αποστολής παραγγελίας, αποδεικτικό πληρωμής (πχ τραπεζική κατάθεση, PayPal), κ.λπ.

 • Να παρέχεται σύντομη, αλλά σαφής περιγραφή των γεγονότων της υπόθεσης, καθώς επίσης απαραιτήτως συγκεκριμένο αίτημα προς ικανοποίηση (αλλιώς, η αναφορά θεωρείται αόριστη και δεν εξετάζεται).

 • Να παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία προηγούμενης έγγραφης επικοινωνίας με την καταγγελλόμενη επιχείρηση (πχ αντίγραφα emails), από τα οποία να προκύπτει ότι ο καταναλωτής κατέβαλε ο ίδιος προσπάθεια διευθέτησης του προβλήματός του, πριν καταφύγει τελικά για βοήθεια στο Δίκτυο ΕΚΚ.

 • Να παρέχεται υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση προς το ΕΚΚ Ελλάδας, προκειμένου να αναλάβει την υπόθεση. 

Επισημαίνεται ως προτιμότερη η χρήση της αγγλικής γλώσσας για τη σύνταξη της αναφοράς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτερη διαχείρισή της, δεδομένου ότι οι συνάδελφοι στα υπόλοιπα ΕΚΚ (πλην της Κύπρου) δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα.

Το Δίκτυο ΕΚΚ δεν είναι αρμόδιο να δέχεται και να διαχειρίζεται αναφορές που:

 • Εκκρεμούν ενώπιον δικαστικών Αρχών.
 • Αφορούν αιτήματα χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.
 • Αφορούν αιτήματα εκπροσώπησης σε δικαστικές διαδικασίες.
 • Αφορούν διαφορές μεταξύ ιδιωτών ή μεταξύ προμηθευτών ή αφορούν καταγγελίες προμηθευτών σε βάρος καταναλωτών.
 • Αφορούν διαφορές καταναλωτών με προμηθευτές που εδρεύουν εκτός Ε.Ε., Νορβηγίας, Ισλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Σχετικά έντυπα/έγγραφα

 • Υπόδειγμα φόρμας αναφοράς (word | openoffice)
 • Εξουσιοδότηση