Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (ΕΚΚ) Ελλάδας, ως αυτοτελές Τμήμα που υπάγεται διοικητικά στην Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” και αποτελεί μέρος των ασκούμενων αρμοδιοτήτων της, έχει καθήκον εχεμύθειας για έγγραφα και στοιχεία, των οποίων λαμβάνει γνώση στο πλαίσιο της έρευνας και του χειρισμού αναφορών. Δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Το ΕΚΚ Ελλάδας συλλέγει, τηρεί, επεξεργάζεται και διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώνει αποτελεσματικά την αποστολή του. Στο πλαίσιο αυτό:

  • Λαμβάνει και διαβιβάζει φακέλους αναφορών στους προμηθευτές που καταγγέλλονται από τους καταναλωτές, καθώς επίσης έγγραφα και στοιχεία των υποθέσεων που ανταλλάσσονται ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, σύμφωνα με την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης.
  • Συνεργάζεται με άλλες Αρχές και Υπηρεσίες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή των νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων περί προστασίας καταναλωτών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ή επιλαμβάνονται, γενικότερα, θεμάτων που αφορούν τον καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, μπορεί να αναζητεί στοιχεία και πληροφορίες που έχουν σχέση με τις υπό διερεύνηση καταναλωτικές διαφορές και συμβάλλουν στην επίλυσή τους.

Το ΕΚΚ Ελλάδας δύναται να προχωρά και σε περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς αρχειοθέτησης, επιστημονικής έρευνας ή στατιστικής ανάλυσης, τηρώντας τις προϋποθέσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Προσωπικά δεδομένα που διατηρεί το ΕΚΚ Ελλάδας

Το ΕΚΚ Ελλάδας συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα που γνωστοποιούνται οικειοθελώς κατά την υποβολή των αναφορών. Τέτοια δεδομένα είναι, λόγου χάρη, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα που μπορεί να υποβληθούν ως συμπληρωματικά σε αναφορές, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο έχει συλλεχθεί νομίμως και κρίνεται απαραίτητο για τη διερεύνηση της εκάστοτε αναφοράς και την αποτελεσματική άσκηση των διαμεσολαβητικών του αρμοδιοτήτων.

Το ΕΚΚ Ελλάδας ενδέχεται να συλλέγει αρμοδίως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από άλλες δημόσιες Αρχές, οργανισμούς ή και τρίτους ιδιώτες.

Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών (πχ ευαίσθητων) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στην υγεία, γίνεται είτε κατόπιν οικειοθελούς δημοσιοποίησης αυτών από τους καταναλωτές προς το ΕΚΚ Ελλάδας είτε κατά την εκπλήρωση καθήκοντος με βάση το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο.

Σε ποιους κοινοποιούνται τα δεδομένα σας

Το ΕΚΚ Ελλάδας δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα σε επιπλέον άτομα, οργανισμούς ή άλλες εξωτερικές οντότητες, εκτός από αυτούς που νομίμως προβλέπεται, προκειμένου να διεκπεραιώσει την υπόθεσή σας.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων ρυθμίζεται κατά τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα “Εκκαθάριση Αρχείων της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή” του ΠΔ 55/2014 (ΦΕΚ Α' 91/14.04.2014).

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργάζεται νομίμως το ΕΚΚ Ελλάδας, προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού ή/και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης εναντίωσης κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας, παύει να είναι εφικτή η διαμεσολάβηση του ΕΚΚ Ελλάδας στη σχετική υπόθεση, η οποία κατά συνέπεια αυτομάτως αρχειοθετείται.

Στοιχεία επικοινωνίας για θέματα προσωπικών δεδομένων

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από το ΕΚΚ Ελλάδας ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα προαναφερόμενα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των τηρούμενων από το ΕΚΚ Ελλάδας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον σχετικά υπεύθυνο στη διεύθυνση: dpo@synigoroskatanaloti.gr.

Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εποπτεύουσα Ελληνική Αρχή για την παρακολούθηση εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και την υποβολή καταγγελιών, σε περίπτωση εκτιμώμενης παραβίασης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, έχει οριστεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) (www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Τηλ. 2106475600, E-mail: contact@dpa.gr).