Πληροφόρηση

1. Δικαιώματα καταναλωτή

2. Εργαλεία επίλυσης διαφορών


3. Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων

Κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων στην ΕΕ, αναζήτηση επικίνδυνων προϊόντων.

4. Επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

Επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ, διεθνείς συμφωνίες, αγωγές παραλείψεως σε υποθέσεις παράβασης, διασφάλιση της συμμόρφωσης με την νομοθεσία.