Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (ΕΚΚ)

To Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (Δίκτυο Ε.Κ.Κ.) είναι ένας Ευρωπαϊκός θεσμός που λειτουργεί στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τη συγχρηματοδότηση των εθνικών κυβερνήσεων.

Η χρηματοδότηση του Δικτύου προβλέπεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης στον τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές, ένας από τους βασικούς στόχους του οποίου είναι η στήριξη της συνεργασίας μεταξύ κρατών-μελών όσον αφορά στην πληροφόρηση, την παροχή συμβουλών και την έννομη προστασία των καταναλωτών.

Το Δίκτυο Ε.Κ.Κ., στη σημερινή του μορφή, έχει προκύψει από τη συγχώνευση δύο παλαιότερων Δικτύων:

• Του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, που είχε εγκαινιαστεί το 2000.
• Του Δικτύου των Ευρωθυρίδων, που είχε δημιουργηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1990 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μία επιλεγμένη ομάδα περιφερειακών καταναλωτικών οργανώσεων, με σκοπό την παροχή συμβουλών και υποστήριξης σε καταναλωτές που συναντούσαν δυσκολίες κατά τις διασυνοριακές τους συναλλαγές.

Η συγχώνευση των δύο αυτών Δικτύων και η δημιουργία του νέου Δικτύου Ε.Κ.Κ. υπήρξε λογική απόρροια της εισαγωγής του ευρώ και της προοδευτικής ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου με τη βοήθεια της τεχνολογίας.