Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (ΕΚΚ) Ελλάδας

Tο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (Ε.Κ.Κ.) Ελλάδας συστάθηκε το 2005 και μέχρι το 2010 λειτουργούσε υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (νυν Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (νυν Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού).

Από το 2012, την ευθύνη λειτουργίας του Ε.Κ.Κ. Ελλάδας έχει αναλάβει η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», ενώ με το άρθρο 113 παρ. 1 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) η συγκεκριμένη λειτουργία συγκαταλέγεται πλέον στις αρμοδιότητες της Αρχής.

Η λειτουργία του Ε.Κ.Κ. Ελλάδας προβλέπεται και από το άρθρο 22 του ν. 3844/2010 (προσαρμογή στην Οδηγία 2006/123), ως σημείου επαφής για τη διάθεση γενικών πληροφοριών σε καταναλωτές σχετικά με τα μέσα έννομης προστασίας που έχουν στη διάθεσή τους σε περίπτωση διαφοράς με παρόχους υπηρεσιών.

Από τις 9-1-2016, το Ε.Κ.Κ. Ελλάδας πρόκειται να λειτουργεί και ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν υποχρεώσεις δυνάμει ηλεκτρονικών συμβάσεων πώλησης αγαθών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κανονισμός 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου