Αρμοδιότητες & Διαδικασία

Καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα σε σχέση με προϊόν ή υπηρεσία που προμηθεύτηκαν από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, διαφορετικό από τον τόπο διαμονής τους, απευθύνονται για την υποβολή αναφοράς στο Ε.Κ.Κ. που λειτουργεί στη χώρα τους.

Οι καταναλωτές που διαμένουν στην Ελλάδα και επιθυμούν τη φιλική επίλυση διαφορών που έχουν με προμηθευτές που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νορβηγία και την Ισλανδία μπορούν να υποβάλουν τις αναφορές τους στο Ε.Κ.Κ. Ελλάδας, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, συμπληρώνοντας διαδικτυακά την ειδική φόρμα που διατίθεται εδώ.
Με την υποβολή αναφοράς, προσκομίζεται απαραιτήτως και κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο που έχουν στη διάθεσή τους οι καταναλωτές (αποδείξεις πληρωμής, συμβόλαια, συμβάσεις, εγγυήσεις προϊόντων, αντίγραφα επικοινωνίας με προμηθευτή, κ.λπ.). Εν συνεχεία, η φιλική επίλυση μιας διαφοράς γίνεται σε συνεργασία του Ε.Κ.Κ. Ελλάδας με το αντίστοιχο Ε.Κ.Κ., όπου εδρεύει ο εκάστοτε καταγγελλόμενος προμηθευτής.

Οι διαμεσολαβητικές υπηρεσίες του Δικτύου παρέχονται απολύτως δωρεάν.

Επισημαίνεται ότι τα Ε.Κ.Κ. δεν είναι αρμόδια για να επιλαμβάνονται καταγγελιών που αφορούν:

• Διαφορές μεταξύ προμηθευτών.
• Διαφορές των πολιτών με δημόσιες υπηρεσίες και αρχές.
• Καταναλωτικές διαφορές που δεν έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα.
• Διαφορές που εξετάζονται παράλληλα από τη Δικαιοσύνη.
• Διαφορές που περιλαμβάνουν αιτήματα ικανοποίησης ηθικής βλάβης.
• Διαφορές με προμηθευτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νορβηγίας και Ισλανδίας.

Επίσης, τα Ε.Κ.Κ. δεν έχουν κυρωτικές αρμοδιότητες, δεν διενεργούν πραγματογνωμοσύνες και δεν εκπροσωπούν τους καταναλωτές σε υποθέσεις τους με προμηθευτές ενώπιον δικαστηρίων.

Προσωπικά δεδομένα