Αποστολή & Υπηρεσίες

To Δίκτυο Ε.Κ.Κ. αποβλέπει με τη λειτουργία του:

  • Στην παροχή πληροφοριών και συμβουλών σε καταναλωτές που προμηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να πραγματοποιούν ασφαλείς συναλλαγές με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προστασίας καταναλωτή.
  • Στην εξωδικαστική, συναινετική επίλυση διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών που έχουν ανακύψει από συναλλαγές που οι καταναλωτές πραγματοποίησαν σε κράτη-μέλη της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, εκτός της χώρας διαμονής τους.
  • Όπου, λόγω αναρμοδιότητας, δεν είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών, το Δίκτυο Ε.Κ.Κ. παραπέμπει τους καταναλωτές στα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα και υπηρεσίες.